Sam

Database ID:

61

Name:

Sam

Rank:

Manskap

Station

Eureka Myn

Department:

Swart Polisie

Transfer:

Pligversuim 30 Nov 1896