THOMAS JACOBUS
N/A

Database ID:

20500

POW Number:

21417

Surname:

Roux

Name:

THOMAS JACOBUS

Age:

15

Address:

HOOIBEETJESFONTEIN

District:

POTCHEFSTROOM

Where Captured:

HOOIBEETJESFONT

When Captured:

1901/08/21

Camp:

Onbekend

Country:

Onbekend

Ship (to):

Onbekend

Ship (from):

N/A